13KGHT79 Algemene voorwaarden – Well of Wine

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

Artikel 1: Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder 

- verkoper: Well of Wine b.v., die een verkoopovereenkomst inzake wijn en/of gedistilleerde dranken met een koper sluit; - koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn en/of gedistilleerde dranken met Well of Wine b.v. sluit; - de contractgoederen: de wijn en/of gedistilleerde dranken en/of emballage en/of hulpmiddelen, die door de verkoper aan  koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter beschikking gesteld; 

- werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen; - met verkoper of koper verbonden onderneming: een onderneming van een rechtspersoon, waarvan direct of   indirect meer dan de helft van het gewone aandelenkapitaal wordt gehouden door dezelfde houdstervennootschap   of die op andere wijze tot hetzelfde concern behoort als verkoper of koper (of een andere onderneming van verkoper   of koper, als deze een natuurlijk persoon is). 

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden 

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere verkoopovereenkomst  (hierna: “de overeenkomst”) tussen verkoper en koper. Dit geldt, indien de uit hoofde van de overeenkomst te leveren  goederen rechtstreeks door verkoper dan wel door of met bemiddeling van derden aan koper worden geleverd. b. Koper is jegens verkoper verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of wederverkoop van de contract-goederen  ten gunste van verkoper te bedingen, dat koper jegens verkoper, voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en  verplichtingen heeft als koper jegens verkoper heeft in de artikelen 9, 12 en 13. 
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij eenvoudige verwijzing in offertes en/of orderbevestigingen. De voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien verkoper bij een eerdere gelegenheid op een voor koper bestemd  schriftelijk stuk verwezen heeft naar deze voorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst tussen verkoper en koper van  toepassing zijn geweest, tenzij verkoper uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van toepasselijkheid. d. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien kopers voorwaarden verkoper bereiken, nadat koper die van verkoper heeft ontvangen. 

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten 

 1. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend. 
 2. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door verkoper vermeld; bij  gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand. 

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een definitief aanbod van verkoper. b. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de achtste werkdag na de werkdag, waarop hij  van een order kennis heeft genomen, schriftelijk aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt. 

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten
 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door de verkoper verkochte producten dan wel andere in het kader van  deze voorwaarden aan koper ter beschikking gestelde materialen liggen bij verkoper dan wel haar toeleveranciers. b. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van  verkoper, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht. c. Het is de koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper de merk-,  handelsnamen en/of andere aanduidingen van verkoper dan wel haar toeleveranciers te registreren als merknaam,  domeinnaam, social media account of anderszins als zijnde van hem te registreren. 

Artikel 6: Prijzen en kortingen 

 1. De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die vermeld zijn in de prijslijst van kracht  op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst resp. zoals anders overeengekomen op die dag. b. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn “af verkoper”, inclusief accijnzen, invoerrechten, andere heffingen en  verpakking en exclusief omzetbelasting (maar inclusief omzetbelasting bij verkoop aan particulieren). c. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op grond van verhogingen van en/of  toeslagen op de: vrachttarieven, referentieprijzen, invoerrechten, accijnzen, inkoopprijzen, opslagkosten en andere  heffingen van de contractgoederen en/of grondstoffen, die voor de productie van de contractgoederen nodig zijn. Ditzelfde  geldt ook in het geval van wettelijke regelingen, die leiden tot voor de branche abnormale risico’s. d. Verkoper deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De partij in wier nadeel de prijs wordt veranderd,  heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging. 

Artikel 7: Betaling 

 1. Behalve in het geval dat contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het factuurbedrag van de 

contractgoederen binnen 14 werkdagen na factuurdatum netto contant ten kantore van verkoper of op diens aangegeven  bankrekening moeten zijn geschied. 

 1. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft verkoper –onverminderd het in artikel 17 bepaalde en  onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de wet - recht op een vergoeding van rente en  administratiekosten. 

Deze vergoeding zal steeds gelijk zijn aan het geldende promessedisconto van De Nederlandsche Bank N.V. vermeerderd  met 4% en verhoogd met de eventueel door het Nederlandse kredietwezen in het algemeen toegepaste, al dan niet  tijdelijke, tarieftoeslagen aan kredietnemers. 

Deze vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijnonbetaald gebleven bedrag en over de  periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn wordt overschreden. 

 1. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar indien zich een of meer van de  volgende gevallen voordoet: 
 2. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe; 
 3. een verzoek van koper tot surséance van betaling; 
 4. ondercuratelestelling van koper; 
 5. overlijden van koper; 
 6. beslag onder koper; 
 7. (een besluit tot) liquidatie dan wel vervreemding van kopers ondernemingen, 
 8. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst  voortvloeien. 
 9. Verkoper mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet voldane betalingsverplichtingen van  eerdere datum jegens verkoper of jegens elke met verkoper verbonden onderneming. 
 10. Eventuele tegenvorderingen van koper op verkoper of enige met koper verbonden onderneming, uit welken hoofde ook,  mogen niet met vorderingen van verkoper worden verrekend. 
 11. Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het verschuldigde gedeelte van het  factuurbedrag met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel betalen. 
 12. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren. 
 13. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van  verkoper op koper, uit welken hoofde ook ontstaan, direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. 

Artikel 8: Levering 

 1. Levering geschiedt “af verkoper”, tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Indien is overeengekomen levering “franco koper” gelden de volgende bepalingen: 

1: Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contract- goederen op het afleveradres zullen worden  geleverd. 

2: Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in b.1 bedoelde vervoermiddel franco zijn  geleverd aan koper. 

3: De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door koper aangegeven afleveradres of tot  zover als het in b.1 bedoelde vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert  koper in het laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor uit welken  hoofde ook ontstane kosten voor zijn rekening en gaat desalniettemin het risico op dat ogenblik op hem over. 4: Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen  afleveradres. 

5: Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de lading  (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen als vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen). c. Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden. 

 1. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de overeengekomen levertijd is koper gerechtigd  verkoper te manen en zal verkoper binnen vijf werkdagen na de dag van de aanmaning moeten leveren. e. Verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren. 

Artikel 9: Reclames 

 1. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij gebreken redelijkerwijs heeft kunnen  vaststellen, maar in elk geval binnen tien dagen na levering schriftelijk aan verkoper opgeven. Daarbij moet koper  nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen. b. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de  contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder  van het in 7.b bedoelde vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument.  Koper moet meteen een afschrift daarvan aan verkoper zenden. 
 2. Koper moet verkoper - voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan  twintig werkdagen na de reclame - in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de  hand van de contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of doorgeleverd, dan  vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.
 3. Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten. 
 4. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste  de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Tot  meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door de afnemers van koper) is  verkoper niet verplicht. 
 5. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd. g. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico van koper na de schriftelijke  toestemming tot retourzending van verkoper. 

Indien verkoper koper in verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het netto factuurbedrag in mindering worden  gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de  verkoper gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen. 

Artikel 10 Herroepingsrecht 

Op contractgoederen is, indien deze elektronisch zijn besteld door en worden geleverd aan consumenten, het wettelijke  herroepingsrecht van toepassing. De consument heeft 7 werkdagen, gerekend vanaf de datum van aflevering, de tijd de  contractgoederen te retourneren. Bederfelijke waren zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan  jegens verkoper ter zake de tegenprestatie voor alle leveringen (nu of in de toekomst) van verkoper aan koper en/of andere  werkzaamheden verricht door verkoper voor koper uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper dan wel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde  overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete. 
 2. Koper mag de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale  uitoefening van zijn bedrijf. 
 3. Koper mag de contractgoederen niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden. 
 4. Koper moet verkoper meteen telefonisch mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers  eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond  per e-mail, per telefax of telegram aan verkoper bevestigen. 
 5. Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van koper) de ruimte(n),  waar zich de contractgoederen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de  contractgoederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen. 
 6. Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn  verplichtingen jegens verkoper. 
 7. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen naar behoren tegen  normale bedrijfsrisico’s verzekeren. 

Artikel 12: Pallets 

 1. Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco voor eigen risico binnen twintig  werkdagen aan verkoper terugzenden. 
 2. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper. 

Artikel 13: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden a. Verkoper mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen in geval van overmacht of indien  redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het hem onmogelijk maken om zonder bijkomende  voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren. Hij mag in dat geval ook de overeenkomst geheel of  gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en 

zonder schadevergoeding. Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst  geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen of  omstandigheden niet in staat is te leveren. 

 1. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder meer aangemerkt 1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin, 2. burgeroorlog, 3. oproer, 4. mobilisatie, 5. werknemersacties van welke aard ook, 6. (weg)blokkades, 7. uitsluiting van werknemers, 8. plotselinge  bedrijfsstoornissen, 9. plotseling excessieve ziekte van personeel, 10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en  hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, 11. overheidsvoorschriften, 
 2. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege,  13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden, 14. brand, 15. extreme weersomstandigheden  (zoals vorst, extreme regenval, storm), 16. overstroming. 
 3. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen nakoming meer van verkoper kan eisen, dan kan  elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring  voor de toekomst ontbinden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van verkoper 

 1. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 8.e, behalve indien daarnaast  sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de verkoper en/of van zijn leidinggevende ondergeschikten. b. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade daaronder begrepen en verkoper is  mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen,  schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. Koper vrijwaart verkoper ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door verkoper aan koper  geleverde goederen. 
 2. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v. verstrekt  zal verkoper de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn  vordering in te stellen bij de producent tenzij verkoper als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW. 

Artikel 15: Wijze van verhandeling 

 1. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van de verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en  ongeschonden staat verhandelen. Het is de koper evenwel toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking  zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele producten in originele, van de verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld. 
 2. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten gunste van verkoper een direct  opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van € 5.000,-. Met het oog daarop behoeft verkoper koper  niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft verkoper recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomst(en) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden. 

Artikel 16: Publiciteits- en promotiemateriaal 

Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de  contractgoederen of van toekomstige contractgoederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van  verkoper. 

Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan verkopers kantooradres terugzenden in  ongeschonden en onveranderde staat. 

Artikel 17: Internetverkoop 

Voor verkopen aan consumenten via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand. Zie ook de geborgde  werkwijze. 

Artikel 18: Nietigheid, vernietigbaarheid 

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de  overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of  onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of deze voorwaarden in hun geheel. 

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van  toepassing. 
 2. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden  wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter  van de feitelijke vestigingsplaats van verkoper, tenzij koper binnen 1 maand nadat verkoper zich schriftelijk jegens hem op  dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter kiest. c. Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen dat een geschil tussen hen dan wel tussen  verkoper en de rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van koper gerezen naar aanleiding van hun  overeenkomsten en deze voorwaarden en nadere overeenkomsten en voorwaarden, die daarvan het gevolg mochten zijn,  in hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de reglementen van  het Nederlandse Arbitrage Instituut, of een andere erkende arbitrage regeling 

Artikel 20: Gerechtelijke en andere kosten 

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving  van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening  van koper. Ten aanzien van buitengerechtelijke incassokosten zullen de te vergoeden kosten worden vastgesteld aan de  hand van het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

[Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij: www.voorwaarden.net en zijn online in te zien)

We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to cookies.

NL
Dutch